Chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý Di tích

 

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định về việc Kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Di tích Côn Đảo, quyết định như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý Di tích Côn Đảo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Quản lý Di tích Côn Đảo có chức năng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các khu di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo theo quy định hiện hành phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ban Quản lý Di tích Côn Đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạc, dự án, đề án, công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý di tích;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành bảo tồn và các ngành khoa học có liên quan sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức phục vụ các đối tượng được khai thác, sử dụng các tài liệu có liên quan đến di tích do Ban Quản lý Di tích hiện đang quản lý, lưu giữ; phục vụ khách tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học;

- Đăng ký, kiểm kê xây dựng hồ sơ khoa học và quản lý các di tích lịch sử. Xây dựng các kế hoạch bảo vệ, bảo quản, sử dụng và phát huy giá trị của các khu di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nghiên cứu, sưu tầm hiện vật bổ sung cho các khu di tích;

- Phối hợp, tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn, tôn tạo di tích thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khách tham quan du lịch, quản lý tài sản, tư liệu hiện vật, các công trình kiến trúc sân vườn, cây cảnh,… của di tích đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo phân cấp.

- Quản lý và sử dụng viên chức, tài sản, tài chính của Ban Quản lý di tích theo đúng chính sách, pháp luật hiện hành của nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

Các điểm tin mới

 

Gửi Cảm Nhận

  •  

    • imgUploaded 
    • imgUploaded